ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μεταξύ της Εταιρία με την επωνυμία Μπιουσρά Μπαιράμ Μουμίν, με τον διακριτικό τίτλο ‘’WifiLink.gr’’ που εδρεύει στην Ξάνθη, στην οδό Εφέσου 52-54 με ΑΦΜ 156035495 ΔΟΥ Ξάνθης. (καλούμενης στο παρόν χάριν συντομίας ‘’WifiLink.gr’’ ή ‘’η εταιρία’’) και του Συνδρομητή με τα στοιχεία που αναγράφονται στην εμπρόσθια πλευρά του παρόντος (εφεξής ‘’ο Συνδρομητής’’) συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα.

 1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  • Η WifiLink.gr λαμβάνει μέτρα για τη διαχείριση της κίνησης στο δίκτυό της, με σκοπό να συμμορφώνεται με τους νόμους και τις αποφάσεις αρχών, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα και την ασφάλεια του δικτύου και των υπηρεσιών που παρέχει. Επίσης, προλαμβάνει τυχόν εμπόδια λόγω συμφόρησης και μειώνει τις επιπτώσεις από εξαιρετικές ή προσωρινές συμφορήσεις. Τα μέτρα διαχείρισης κίνησης που εφαρμόζονται από την WifiLink.gr είναι διαφανή και δεν διακρίνουν μεταξύ των χρηστών. Σημειώνεται ότι αυτά τα μέτρα δεν περιλαμβάνουν οποιουσδήποτε περιορισμούς στη χρήση βάσει κατανάλωσης ή μέτρα π ου έχουν ως στόχο τον περιορισμό του οικονομικού κινδύνου της WifiLink.gr. Όλες οι ενέργειες διαχείρισης κίνησης που συνεπάγονται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών πραγματοποιούνται μόνο για τους παραπάνω λόγους ή για τη διαχείριση της συναλλακτικής σχέσης με τους συνδρομητές.
  • Εκτός από την ταχύτητα ανόδου (upload) και καθόδου (download),υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και τη χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών σε ένα δίκτυο. Οι παράμετροι αυτές περιλαμβάνουν: Ταχύτητα Μετάδοσης (Throughput): Αναφέρεται στο ποσό δεδομένων που μπορεί να μεταδοθεί από το ένα σημείο στο άλλο σε μια μονάδα χρόνου. Αυτή η παράμετρος επηρεάζει την ταχύτητα λήψης και αποστολής δεδομένων και είναι σημαντική για την αποτελεσματική χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών. Καθυστέρηση (Delay): Αναφέρεται στην καθυστέρηση που υπάρχει κατά τη μετάδοση δεδομένων από την αποστολή έως την παραλαβή τους. Υψηλή καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην απόκριση εφαρμογών πραγματικού χρόνου, όπως τηλεφωνικές κλήσεις ή βίντεοσυνομιλίες. Διακύμανση της Καθυστέρησης (Jitter): Αναφέρεται στις μικρές διακυμάνσεις στην καθυστέρηση μεταξύ των πακέτων δεδομένων κατά τη μετάδοσή τους. Υψηλή διακύμανση της καθυστέρησης μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την αποκωδικοποίηση ήχου και εικόνας σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου. Ποσοστό Απορριπτόμενων Πακέτων (Packet Loss): Αναφέρεται στο ποσοστό των πακέτων δεδομένων που χάνονται κατά τη μετάδοσή τους λόγω συμφόρησης ή προβλημάτων στο δίκτυο. Υψηλό ποσοστό απορριπτόμενων πακέτων μπορεί να προκαλέσει παρεμπόδιση στη ροή δεδομένων και επηρεάζει την ποιότητα των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται. Οι παράμετροι αυτές συνδέονται με την εμπειρία των χρηστών και την ομαλή λειτουργία των διάφορων εφαρμογών και υπηρεσιών στο δίκτυο.
  • Τα μέρη συμφωνούν ότι η εκτιμώμενη ταχύτητα αποστολής/λήψης της παρεχόμενης γραμμής στον Συνδρομητή καθορίζεται μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Αυτή η ταχύτητα αντιπροσωπεύει το μέγιστο επίπεδο ταχύτητας που μπορεί να επιτευχθεί όταν ο Συνδρομητής είναι συνδεδεμένος και μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες, όπως: 1)Απόσταση από την κεραία εκπομπής: Η απόσταση ανάμεσα στον Συνδρομητή και την κεραία εκπομπής μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα και την ταχύτητα της σύνδεσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση, τόσο πιθανότερο είναι να μειωθεί η ταχύτητα. 2) Συνολικός αριθμός Συνδρομητών: Όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός Συνδρομητών που εξυπηρετούνται ταυτόχρονα από το ίδιο σημείο, η ποιότητα και η ταχύτητα της σύνδεσης μπορεί να μειωθεί λόγω του κοινού χρήσης της διαθέσιμης εύρυθμης ζώνης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι παράμετροι είναι ενδεικτικές και μπορεί να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα της σύνδεσης.

Στην περίπτωση που κατά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, η μέγιστη ταχύτητα που επιτυγχάνεται είναι σημαντικά μικρότερη από αυτή που προβλέπεται, ο Συνδρομητής έχει δύο επιλογές. Μπορεί να αποδεχτεί τη χαμηλότερη ταχύτητα ή να μην την αποδεχτεί και να υποβάλει γραπτή καταγγελία στη WifiLink.gr εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση σημαντικής, συνεχούς ή τακτικά επαναλαμβανόμενης απόκλισης από την ταχύτητα που προβλέπεται μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, ο Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την υποβάθμιση της σύνδεσής του σε μικρότερη ταχύτητα, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη εμπορικά, ή να καταγγείλει γραπτώς την παρούσα και να υποστεί αζημίως, υπό την προϋπόθεση ότι η απόκλιση δεν οφείλεται σε βλάβη της γραμμής, η οποία μπορεί να αποκατασταθεί από τη WifiLink.gr. Ο Συνδρομητής πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση για τη συνεχή απόκλιση από την εκτιμώμενη ταχύτητα, και αυτή πρέπει να επιβεβαιωθεί από τη WifiLink.gr. Παρακαλώ να σημειωθεί ότι η παροχή υπηρεσιών δεν είναι εγγυημένη από την WifiLink.gr, καθώς εξαρτάται από συνθήκες και παράγοντες που βρίσκονται πέραν του ελέγχου της εταιρείας. Η μέγιστη επιτευχθείσα ονομαστική ταχύτητα ανόδου/καθόδου της παρεχόμενης στον Συνδρομητή γραμμής θα καθορίζεται μετά την ενεργοποίηση. Η WifiLink.gr θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει κάθε αίτημα για αλλαγή της ταχύτητας ανόδου/καθόδου, εφόσον αυτό είναι εφικτό τεχνικά. Εάν ο Συνδρομητής έχει επιλέξει ταχύτητα πρόσβασης έως 50 ή 150 Mbps και μετά την ενεργοποίηση διαπιστώνεται ότι η μέγιστη επιτευχθείσα ταχύτητα είναι κατώτερη ή ίση της ταχύτητας της υπηρεσίας έως 24 Mbps, τότε ο Συνδρομητής μπορεί είτε να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση εντός 15 ημερών από την ενεργοποίηση, είτε να ζητήσει, χωρίς επιπλέον κόστος, την υποβάθμιση της υπηρεσίας σε ταχύτητα έως 25 Mbps. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να επικοινωνήσετε με την WifiLink.gr για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης σας.

 • Ο λόγος συγκέντρωσης (contention ratio) της υπηρεσίας δεν είναι συγκεκριμένος καθώς εξαρτάται από πλήθος παραγόντων.
 • Ο συνδρομητής πρέπει να αναγνωρίζει ότι το Internet είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον και ότι είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών του πληροφοριών. Είναι αναγκαίο να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψει την παράνομη χρήση του δικτύου, των διαπιστευτηρίων του (όπως το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης) και του χρησιμοποιούμενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού από τρίτα εξουσιοδοτημένα ή μη πρόσωπα.
 • Ο συνδρομητής πρέπει να αλλάζει τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης (password) τακτικά, χωρίς καθυστέρηση, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία που παρέχεται από την WifiLink.gr στις ιστοσελίδες της. Επιπλέον, πρέπει να απομνημονεύει τα στοιχεία του προσωπικού του λογαριασμού και να μην τα αναγράφει σε αντικείμενα που μπορεί να μεταφέρει ή να προσβάλλουν τρίτους. Επίσης, δεν πρέπει να επιτρέπει σε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν τα προσωπικά του στοιχεία και κωδικούς πρόσβασης.
 • Ο συνδρομητής γνωρίζει και αποδέχεται ότι η παροχή της υπηρεσίας και η ταχύτητα της σύνδεσης εξαρτώνται και επηρεάζονται από την απόστασή του από την κεραία εκπομπής.

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
  • Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της. Ο συνδρομητής φέρει ευθύνη για την έγκαιρη και πλήρη καταβολή όλων των χρεώσεων που προκύπτουν από την παροχή των υπηρεσιών μέχρι την οριστική τους διακοπή.
  • Οι όροι που αφορούν τη χρήση της υπηρεσίας θεωρούνται ουσιώδεις για την ασφαλή και ομαλή παροχή της. Εάν ο συνδρομητής παραβιάσει αυτούς τους όρους, η WifiLink.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία της υπηρεσίας και τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, και έχει το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα τη συμβατική σχέση.
  • Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από τον Συνδρομητή χωρίς υπαιτιότητα της WifiLink.gr ή από την WifiLink.gr λόγω υπαιτιότητας του Συνδρομητή, ο Συνδρομητής είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τους εκκρεμείς λογαριασμούς του μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας της Σύμβασης.
  • Στους λογαριασμούς χρέωσης αναγράφεται η προθεσμία εξόφλησής τους. Οι λογαριασμοί χρέωσης δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμοι πριν την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού χρέωσης που αναγράφεται επ’ αυτού. Σε κάθε περίπτωση, με τον τερματισμό της Σύμβασης όλες οι εκατέρωθεν απαιτήσεις καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

2.5Σύμφωνα με τη δήλωση, εάν ο κάτοχος της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον συνδρομητή και ο κάτοχος υποβάλει αίτημα για τερματισμό της σύμβασης, η σύμβαση θα τερματιστεί εντός 30 ημερών χωρίς την απαιτούμενη συγκατάθεση του συνδρομητή. Ο κάτοχος ευθύνεται αποκλειστικά έναντι του συνδρομητή για οποιαδήποτε απώλεια της υπηρεσίας προκύψει από την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Η WifiLink.gr δεν φέρει ευθύνη έναντι του κατόχου αν ο συνδρομητής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως η μη εξόφληση των λογαριασμών που οδηγεί στη διακοπή της σύνδεσης. Επιπλέον, η WifiLink.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν παράνομη χρήση της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης από τον συνδρομητή ή για την παραβίαση των συμφωνημένων όρων μεταξύ συνδρομητή και κατόχου σχετικά με τη χρήση της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης και του αντίστοιχου εξοπλισμού. Ειδικότερα, η WifiLink.gr δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ο Συνδρομητής ενεργεί καθ’ υπέρβαση της πληρεξουσιότητας του Κατόχου ή άνευ πληρεξουσιότητας.

2.6 Σύμφωνα με την αναφερόμενη διάταξη, εάν η σύμβαση ή η ανανέωση της σύμβασης συνάπτεται από απόσταση ή εκτός εμπορικού καταστήματος, ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από αυτήν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, ο υπαναχωρών υποχρεούται να επιστρέψει στην εταιρεία ό,τι έλαβε σε καλή κατάσταση και κατάλληλο για χρήση, ενώ μπορεί να επιβαρυνθεί με τα διαχειριστικά και κόστη έναντι τρίτων σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας που δημοσιεύεται στον ιστότοπό της.

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ WifiLink.gr
  • Η WifiLink.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου και την παροχή των υπηρεσιών της. Ωστόσο, δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες ζημίες, απώλεια κερδών ή έσοδα ή οποιαδήποτε άλλη ζημία που μπορεί να υποστεί ο Συνδρομητής, εκτός αν αυτές οφείλονται αποκλειστικά σε δόλο ή αμέλεια από πλευράς της WifiLink.gr. Επίσης, η WifiLink.gr δεν φέρει ευθύνη για περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή για διακοπές των υπηρεσιών που οφείλονται σε προβλήματα ή βλάβες που εντοπίζονται στο δίκτυο της LANCOM ή σε άλλους τρίτους Παρόχους. Επιπλέον, η WifiLink.gr έχει υποχρέωση να τηρεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτά περιλαμβάνουν τις εναρμονισμένες προδιαγραφές για τις τεχνικές διεπαφές και λειτουργίες των υπηρεσιών, όπως ορίζονται από τα ισχύοντα πρότυπα και την κοινοτική νομοθεσία. Η WifiLink.gr διασφαλίζει ότι οι υπηρεσίες της παρέχονται με τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο τη ζωή, τη σωματική ασφάλεια, την υγεία και την περιουσία του Συνδρομητή. 2 Η WifiLink.gr αναλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που αναφέρει ο Συνδρομητής κατά τη χρήση των υπηρεσιών της. Αυτό ισχύει μόνο εφόσον ο Συνδρομητής χρησιμοποιεί την υπηρεσία και τον Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό που παρέχονται από την WifiLink.gr σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους. Επιπλέον, η δυσλειτουργία πρέπει να οφείλεται στο δίκτυο ή στον εξοπλισμό της WifiLink.gr και όχι στον εξοπλισμό που έχει αποκτήσει ο Συνδρομητής από άλλο προμηθευτή. Τέλος, τυχόν προβλήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των δικτύων της LANCOM και/ή τρίτων δεν εμπίπτουν στην ευθύνη της WifiLink.gr.
  • Η WifiLink.gr ανακοινώνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της την πολιτική της σχετικά με κάθε θέμα που σχετίζεται με την παροχή των υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή την επιδιόρθωση βλαβών, υπό την προϋπόθεση ότι η δυσλειτουργία των υπηρεσιών οφείλεται σε ευθύνη της εταιρείας.
  • Η WifiLink.gr ενημερώνει έγκαιρα για τυχόν προγραμματισμένες εργασίες που πραγματοποιείται από αυτήν ή προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο της LANCOM, υπό τον όρο ότι η LANCOM τις έχει προηγουμένως επικοινωνήσει, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή την επιδιόρθωση βλαβών, εφόσον η δυσλειτουργία των υπηρεσιών οφείλεται σε ευθύνη της εταιρείας. Η WifiLink.gr ανακοινώνει τυχόν προγραμματισμένες εργασίες μέσω της ιστοσελίδας της τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Επιπλέον, η WifiLink.gr διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει προσωρινά τις Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και να διακόψει προσωρινά την παροχή τους για προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του δικτύου, με προηγούμενη ενημέρωση των πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανακοίνωσης στον τύπο ή με άλλο κατάλληλο τρόπο. Η WifiLink.gr δεν μπορεί να εγγυηθεί ή να φέρει ευθύνη για τον απαιτούμενο χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών που απαιτούν ενέργειες από τρίτα πρόσωπα ή εμπλέκουν κατά οποιονδήποτε τρόπο άλλους φορείς.
  • Η WifiLink.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια των τηλεπικοινωνιακών και/ή άλλων δικτύων τρίτων προσώπων. Αυτή η απαίτηση ισχύει επίσης για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τις υπηρεσίες διαδικτύου.
  • Η WifiLink.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την ασφάλεια, την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των δικτύων της LANCOM και/ή άλλων παρόχων και/ή τρίτων προσώπων στα οποία ο συνδρομητής έχει πρόσβαση μέσω της υπηρεσίας

WifiLink.gr.

 • Εάν ο κάτοχος μιας ενεργοποιημένης Τηλεπικοινωνιακής Σύνδεσης WifiLink.gr επιθυμεί να μεταφέρει τη σύνδεση λόγω αλλαγής διεύθυνσης, η WifiLink.gr θα προσφέρει δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση του εξοπλισμού στη νέα διεύθυνση, εφόσον υπάρχει κάλυψη στην εν λόγω περιοχή, χωρίς να καλύπτει τα τυχόν καλώδια ή παρελκόμενα τυχόν χρησημοποιηθούν.
 • Η WifiLink.gr διατηρεί το δικαίωμα, κατά την εύλογη και δίκαιη κρίση της, να ζητήσει από τον Συνδρομητή την καταβολή εγγύησης σε οποιαδήποτε μορφή, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η παρούσα σύνδεση, εάν η διακοπή της σύνδεσης οφείλεται στον Συνδρομητή.
 • Με βάση την ισχύουσα Πολιτική Ασφαλείας της Εταιρείας, η WifiLink.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την πρόσβαση του Συνδρομητή στα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα της Εταιρείας, όταν υπάρχουν λόγοι ασφαλείας που καθορίζονται από την εκάστοτε πολιτική ασφαλείας.
 • Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα του δικτύου ή/και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται από τη WifiLink.gr είναι χαμηλότερη από τα πρότυπα ποιότητας που έχουν θεσπιστεί από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ή σε περίπτωση βλάβης που δεν οφείλεται στον συνδρομητή ή σε τρίτο πρόσωπο και οδηγεί σε διακοπή των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τον συνδρομητή, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η WifiLink.gr είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει στον συνδρομητή το αντίστοιχο ποσό του καταβαλλόμενου παγίου τέλους για την περίοδο κατά την οποία έχει διακοπεί η παροχή των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εάν η βλάβη υπερβαίνει τη διάρκεια μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την καταγγελία της βλάβης, η πίστωση γίνεται αυτόματα από τη WifiLink.gr στον επόμενο λογαριασμό του συνδρομητή εντός τετραμήνου από την επιδιόρθωση της βλάβης.
 • Ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα, εντός έξι (6) μηνών από την ανακάλυψη βλάβης ή δυσλειτουργίας της υπηρεσίας, να υποβάλει γραπτή και αιτιολογημένη αναφορά στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της WifiLink.gr. Εάν η WifiLink.gr επιβεβαιώσει μέσω εσωτερικών τεχνικών στοιχείων ότι η μη παροχή ή η ελλιπής παροχή της υπηρεσίας οφείλεται στην WifiLink.gr και δεν πληροί τα προκαθορισμένα ποιοτικά πρότυπα, ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα αποζημίωσης για την αποδεδειγμένη θετική ζημία που υπέστη.

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
  • Ο Συνδρομητής είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει όλα τα πεδία της αίτησης σύνδεσης με πλήρη και ακριβή στοιχεία, καθώς και να ενημερώνει την WifiLink.gr για οποιαδήποτε αλλαγή μέσω επιστολής ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών εντός είκοσι (20) ημερών από την αλλαγή, επίσης πρέπει να παρέχει τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση πληρεξουσιότητας ή νομικού προσώπου. Εάν ο Συνδρομητής και ο κάτοχος της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης είναι διαφορετικά άτομα, η υπηρεσία τηλεπικοινωνιών θα παρέχεται μόνον εάν ο κάτοχος της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης παρέχει τα ακριβή ταυτοποιητικά στοιχεία, υπογράφει ή/και προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχει αιτηθεί και συναινέσει στη χρήση της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης (από την WifiLink.gr ή άλλον πάροχο) από τον Συνδρομητή για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από την Εταιρεία προς τον Συνδρομητή.
  • Ο Συνδρομητής φέρει ευθύνη και εγγυάται ότι η χρήση της υπηρεσίας θα γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, την καλή πίστη και τις αρχές των εμπορικών συναλλαγών. Η WifiLink.gr ενημερώνει τον Συνδρομητή γραπτώς για οποιαδήποτε καταγγελία ή αίτημα που υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο. Ο Συνδρομητής είναι υποχρεωμένος να απαντάει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών με γραπτή απάντηση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όσον αφορά σε καταγγελίες, αιτήματα και παράπονα που αφορούν τρίτα πρόσωπα ή την αποκάλυψη δεδομένων σε τρίτους. Ο Συνδρομητής συμφωνεί ότι η υπηρεσία παρέχεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και απαγορεύεται απολύτως η μεταπώληση ή η χρήση της υπηρεσίας από τρίτα πρόσωπα. Επιπλέον, απαγορεύεται η συστηματική σύνδεση για ανταλλαγή δεδομένων (όπως πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε βάσεις δεδομένων, κλπ.). Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω, η WifiLink.gr διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση, μετά από ενημέρωση του πελάτη, καθώς και να ανταποκριθεί σε καταγγελίες, αιτήματα ή παράπονα τρίτων προσώπων, ή να αποκαλύψει δεδομένα σε τρίτους.
  • Ο Συνδρομητής οφείλει να μην παραβιάζει ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 2251/94 «Περί προστασίας καταναλωτών», του ν. 2121/92 για την πνευματική ιδιοκτησία, του ν. 2472/97 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το ν. 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και αντίστοιχες Οδηγίες και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών κ.λπ. Περαιτέρω απαγορεύεται η διακίνηση παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, η τοποθέτηση και αποστολή ιομορφικών προγραμμάτων, η διακίνηση πορνογραφικού και βίαιου περιεχομένου, η επίδοση σε πράξεις που συνιστούν παράνομη πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε υπολογιστικά συστήματα της WifiLink.gr ή τρίτων, η μαζική αποστολή μη ζητηθείσας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για εμπορικούς ή μη σκοπούς (spamming) ή η παράλειψη πράξεων που απαγορεύουν την αποστολή spamming. Τέλος, ο Συνδρομητής οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε δημοσιοποιημένη πολιτική αποδεκτής χρήσης των υπηρεσιών και του δικτύου της WifiLink.gr, καθώς και με την εκάστοτε δημοσιοποιημένη πολιτική ορθής χρήσης αναφορικά με τα επιτρεπτά/φυσιολογικά όρια όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται / επικαιροποιούνται, με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της. Σε περίπτωση που η WifiLink.gr ζημιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από πράξεις ή παραλείψεις του Συνδρομητή, ο τελευταίος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία της και η WifiLink.gr δικαιούται να τον καλεί ως δικονομικό εγγυητή στις σχετικές διαδικασίες ενώπιον των Δικαστηρίων ή της EETΤ.
  • Ο Συνδρομητής πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της WifiLink.gr στην κατοικία του και στο ηλεκτρικό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, καθώς και στον εγκατεστημένο εξοπλισμό, για εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή/και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Πριν από αυτές τις ενέργειες, ο Συνδρομητής πρέπει να έχει λάβει την απαιτούμενη προηγούμενη συναίνεση από τρίτα πρόσωπα που δικαιούνται να αρνηθούν την εκτέλεση αυτών των εργασιών στον χώρο του Συνδρομητή ή σε κοινόχρηστο χώρο.
  • Ο Συνδρομητής δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τον Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό της WifiLink.gr σε άλλη διεύθυνση εκτός από την διεύθυνση ενεργοποίησης που αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση, ούτε να παρεμβαίνει στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή τον υφιστάμενο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη σύνδεσή του με αυτόν. Ο Συνδρομητής φέρει πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτόν τον εξοπλισμό. Σε περίπτωση μεταφοράς του Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε άλλη διεύθυνση ή ανεξουσιοδότητης πρόσβασης από τρίτους στον χρησιμοποιούμενο Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό, ή οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση που αντιβαίνει στους όρους της σύμβασης, η WifiLink.gr δεν εγγυάται ούτε την ομαλή παροχή της υπηρεσίας ούτε την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή και δεν φέρει καμία ευθύνη, ειδικά όσον αφορά τυχόν χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του εξοπλισμού από τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστωθεί μεταφορά του Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού ή αντίθετη προς τους όρους της σύμβασης χρήση αυτού, η WifiLink.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει αμέσως την παροχή της υπηρεσίας. Ο Συνδρομητής πρέπει να ενημερώνει αμέσως, και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών την WifiLink.gr για οποιαδήποτε απώλεια του Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού της WifiLink.gr.
  • Οι Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες που περιλαμβάνουν απεριόριστη χρήση από τον Συνδρομητή εναπόκειται αποκλειστικά στην οικιακή χρήση εντός των φυσιολογικών/επιτρεπτών ορίων που ορίζονται στην ισχύουσα πολιτική ορθής χρήσης. Η υπέρβαση των ορίων αυτών θεωρείται υπερβολική χρήση και δίνει στην Εταιρεία το δικαίωμα να χρεώνει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο που δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της WifiLink.gr. Σε περίπτωση υπερβολικής ή μη φυσιολογικής χρήσης των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών από τον Συνδρομητή, η WifiLink.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει αμέσως τις υπηρεσίες, κατόπιν ειδοποίησης προς τον Συνδρομητή. Η επανενεργοποίηση θα απαιτεί τη σύναψη νέας συμφωνίας και θα υπόκειται στους όρους αυτής. Η αθέμιτη χρήση δίνει το δικαίωμα στην Εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση υπηρεσιών που περιλαμβάνουν απεριόριστη χρήση.
  • Οποιαδήποτε επαγγελματική χρήση (όπως περίπτερα, internet cafe, εμπορική δραστηριότητα κ.λπ.) ή οποιαδήποτε χρήση με σκοπό το κέρδος ή τη μεταπώληση απαγορεύεται αυστηρά. Αυτή η αθέμιτη χρήση παραβιάζει τους κανόνες της πολιτικής ορθής χρήσης των υπηρεσιών και παρέχει στην Εταιρεία το δικαίωμα να μεταφέρει τον συνδρομητή σε άλλο πρόγραμμα ή να του αναστείλει προσωρινά ή οριστικά την παροχή υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιπλέον, απαγορεύεται η συνεχής σύνδεση για ανταλλαγή δεδομένων, όπως η πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σε βάσεις δεδομένων κλπ. Αν διαπιστωθεί μη οικιακή χρήση, η WifiLink.gr έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση.
  • Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες παρέχονται σε έναν χώρο με πολλούς κατοίκους ή διαμένοντες, ή σε μια επαγγελματική εγκατάσταση με πολλούς χρήστες, ο συνδρομητής πρέπει να διασφαλίζει ότι έχει ενημερώσει και θα συνεχίσει να ενημερώνει όλους τους χρήστες με κατάλληλο τρόπο για την αποστολή αναλυτικών λογαριασμών (είτε έντυπων είτε ηλεκτρονικών) στο μέλλον.
  • Ο συνδρομητής πρέπει να είναι ενημερωμένος σχετικά με την πολιτική της WifiLink.gr, τις ισχύουσες τιμές και τις οδηγίες για την προστασία του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών από τον δικτυακό τόπο και τα σημεία πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της WifiLink.gr. Ο συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης, καθώς και τα τιμολόγια και τα τέλη συντήρησης που ισχύουν. Αυτές οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες μέσω των καταστημάτων, του δικτυακού τόπου της WifiLink.gr ή μπορεί να ζητηθούν γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από την WifiLink.gr.
  • Ο συνδρομητής πρέπει να ενημερώσει τη WifiLink.gr για την ύπαρξη εξοπλισμού (όπως συναγερμούς, POS κ.λπ.) που είναι συνδεδεμένος με την υπηρεσία. Η WifiLink.gr δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που ο εξοπλισμός δεν είναι κατάλληλος για την παρεχόμενη σύνδεση σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

 1. ΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ
  • Η χρέωση για την παροχή των υπηρεσιών ξεκινά από την ημερομηνία ενεργοποίησης της υπηρεσίας από την εταιρεία WifiLink.gr, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρείας. Ο τρόπος δημοσίευσης του τιμοκαταλόγου γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου της WifiLink.gr και στα σημεία πώλησης της εταιρείας. Ο συνδρομητής καταβάλλει εκ των προτέρων την προκαταβολή για τον επόμενο μήνα και η WifiLink.gr εκδίδει το αντίστοιχο παραστατικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα (ν. 4308/2014), όπως έχει τροποποιηθεί, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τις συμβαλλόμενες πλευρές. Οποιαδήποτε μείωση του τιμοκαταλόγου της WifiLink.gr δεν ισχύει για τις ειδικές τιμές που ενδέχεται να προσφέρει η εταιρεία στο πλαίσιο ειδικών προσφορών, εκτός εάν η ειδική τιμή υπερβαίνει τη νέα μειωμένη τιμή του τιμοκαταλόγου. Η WifiLink.gr εκδίδει λογαριασμό για ένα χρονικό διάστημα έως δύο μήνες για την αξία της υπηρεσίας που παρέχεται κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επιπλέον, ο συνδρομητής υπόκειται στην επιβολή τέλους σταθερής τηλεφωνίας και internet, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού για τις υπηρεσίες επικοινωνίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από την 1η Ιανουαρίου 2017.
  • Ο συνδρομητής είναι υποχρεωμένος να εξοφλεί τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί, με τους εκλεγμένους τρόπους πληρωμής που έχει επιλέξει, εντός της προθεσμίας πληρωμής που έχει οριστεί.
  • Ο συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνο προς την WifiLink.gr για την εξόφληση των λογαριασμών που περιλαμβάνουν τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, ακόμη και αν αυτές χρησιμοποιηθούν από τρίτα πρόσωπα. Ο συνδρομητής έχει την ευθύνη να ελέγχει τον λογαριασμό και τις πιστωτικές και χρεωστικές καταχωρίσεις που παρουσιάζονται σε αυτόν και να ενημερώνει την WifiLink.gr για οποιαδήποτε παράλειψη ή σφάλμα που εντοπίζει. Ο λογαριασμός αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μέσο και έγγραφο σύμφωνα με τον νόμο, για την πλήρη απόδειξη του οφειλόμενου ποσού από τον συνδρομητή, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο.
  • Η ενεργοποίηση των υπηρεσιών από τη WifiLink.gr για τον Συνδρομητή συνεπάγεται το κόστος, το οποίο καθορίζεται από τον ισχύοντα τιμοκατάλογο. Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για την καταβολή αυτού του κόστους σύμφωνα με τις τιμές που έχουν οριστεί από την WifiLink.gr.
  • Η WifiLink.gr ενημερώνει τον Συνδρομητή για τον ισχύοντα τιμοκατάλογο στα σημεία πώλησης του Εξοπλισμού και των υπηρεσιών της. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει τον τιμοκατάλογο και τα τέλη συντήρησης, ειδικά εάν αυτό είναι απαραίτητο λόγω οικονομικών συνθηκών στην αγορά των τηλεπικοινωνιών, του κόστους παροχής των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών, της πληθωριστικής αύξησης και των κανόνων δίκαιου ανταγωνισμού. Οποιαδήποτε αύξηση τιμών στον τιμοκατάλογο και τα τέλη συντήρησης της WifiLink.gr θα τεθεί σε ισχύ ένα μήνα μετά την ενημέρωση των συνδρομητών σύμφωνα με τον νόμο. Ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα να υποβάλει γραπτή καταγγελία για την αύξηση αυτή εντός ενός μήνα από τη σχετική ενημέρωση. Η ενημέρωση αυτή παρέχεται συλλογικά μέσω της ιστοσελίδας της WifiLink.gr και με αναφορά σε εμφανές σημείο του έντυπου λογαριασμού ή σε σχετικό έντυπο που συνοδεύει τα έντυπα του λογαριασμού. Στην περίπτωση που δεν αποστέλλεται έντυπος λογαριασμός, η ενημέρωση παρέχεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και με τον τρόπο που γίνεται η ειδοποίηση για την έκδοση του λογαριασμού ηλεκτρονικά.
  • Με επιφύλαξη όλων των νόμιμων δικαιωμάτων, η WifiLink.gr δικαιούται να προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας προς τον Συνδρομητή λόγω ληξιπρόθεσμης και εκκρεμούς οφειλής του προς τη WifiLink.gr. Η προσωρινή διακοπή αυτή μπορεί να εφαρμοστεί μετά από την πάροδο επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση μιας γραπτής προειδοποίησης προς τον Συνδρομητή, η οποία μπορεί να γίνει ακόμη και μέσω του λογαριασμού του. Μόνο μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την προσωρινή διακοπή, μπορεί να πραγματοποιηθεί οριστική διακοπή της υπηρεσίας, σύμφωνα με τα παραπάνω.
  • Κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας λόγω μη καταβολής οφειλών, ο Συνδρομητής εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένος να καταβάλει τα τακτικά μηνιαία τέλη της υπηρεσίας. Ωστόσο, ο Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την άμεση και οριστική διακοπή της υπηρεσίας.
  • Εξαιρέσεις από την απαίτηση προηγούμενης ειδοποίησης επιτρέπονται σε περιπτώσεις απάτης, σημαντικής παραβίασης των όρων χρήσης της υπηρεσίας, επανειλημμένης μη εξόφλησης ή καθυστερημένης εξόφλησης των εκδοθέντων παραστατικών, καθώς και υπέρβασης του οριζόμενου πιστωτικού ορίου που έχει οριστεί ανά περίπτωση, σύμφωνα με τα παρακάτω.
  • Σε περίπτωση που η σύμβαση λήξει για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση καταγγελίας από τον Συνδρομητή, λόγω αποδεδειγμένης ευθύνης (δόλου ή σοβαρής αμέλειας) της WifiLink.gr, ο Συνδρομητής δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει επιστροφή καταβληθέντων ποσών. Ωστόσο, ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν για υπηρεσίες που δεν παρείχαν λόγω της λήξης της σύμβασης.
  • Συμφωνούμε και συναίνουμε ότι το ποσό που οφείλει ο Συνδρομητής στη WifiLink.gr για κάθε λειτουργικό σύστημα της σύμβασης, είτε κατά την εκπλήρωσή της είτε κατά τη λύση της με οποιονδήποτε τρόπο, αποδεικνύεται πλήρως από το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων (καρτέλα) της WifiLink.gr, που περιλαμβάνει τα ενημερωμένα αναλυτικά χρεωπιστωτικά ποσά. Συμφωνούμε ρητά ότι η WifiLink.gr έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής βασιζόμενη στο προαναφερθέν απόσπασμα και τις σχετικές τιμολογήσεις ή λογαριασμούς, μετά από εξωδίκαστη διαδικασία είτε με ένσταση του Συνδρομητή.
  • Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής ακυρώσει τη Σύμβαση χωρίς να φέρει ευθύνη η WifiLink.gr ή αν η WifiLink.gr ακυρώσει τη Σύμβαση λόγω ευθύνης του Συνδρομητή, ο Συνδρομητής είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει τους εκκρεμείς λογαριασμούς του μέχρι τη στιγμή της ακύρωσης.
  • Η WifiLink.gr διατηρεί το δικαίωμα, κατά την δική της ευλογοκρίσια, να απαιτήσει από τον Συνδρομητή την καταβολή εγγύησης οποιουδήποτε είδους για την ενεργοποίηση της παρούσας σύμβασης ή για την επανασύνδεση σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης λόγω της ευθύνης του Συνδρομητή, σύμφωνα με τον ισχύοντα Τιμοκατάλογο της WifiLink.gr.
  • Συμφωνείται ότι η WifiLink.gr δικαιούται να ελέγχει τη φερεγγυότητα του Συνδρομητή και να ασκεί τα δικαιώματά της είτε συνεχίζοντας τη σύναψη της παρούσας σύμβασης είτε προχωρώντας σε προσωρινή ή οριστική διακοπή της υπηρεσίας, εάν δικαιολογημένα κρίνει ότι ο Συνδρομητής δεν είναι φερέγγυος και αρνείται να παράσχει. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται ατόκως στον Συνδρομητή κατά τη λύση της παρούσας σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τα ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ποσά που οφείλει ο Συνδρομητής. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής της υπηρεσίας λόγω των προαναφερόμενων οφειλών, η WifiLink.gr δικαιούται να απαιτήσει εγγύηση ίση με το ύψος του υψηλότερου λογαριασμού του Συνδρομητή μέχρι το συγκεκριμένο σημείο, προκειμένου να επαναφέρει την παροχή της υπηρεσίας.
  • Η WifiLink.gr έχει τη δυνατότητα να παράσχει στον Συνδρομητή, κατόπιν υποβολής γραπτού αιτήματος, αναδρομικά στοιχεία σχετικά με το Ελάχιστο Επίπεδο Αναλυτικής Χρέωσης (Ε.Ε.Α.Χ.) ή το εμπλουτισμένο Ε.Ε.Α.Χ. για προηγούμενες χρήσεις. Αυτά τα στοιχεία διατηρούνται από την WifiLink.gr για σκοπούς χρέωσης και πληρωμής των υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της επικοινωνίας, εκτός αν ο λογαριασμός αμφισβητήθηκε και δεν εξοφλήθηκε, περίπτωση στην οποία τα αντίστοιχα στοιχεία διατηρούνται από την WifiLink.gr μέχρι την αμετάκλητη επίλυση της διαφοράς. Οι αναδρομικές πληροφορίες παρέχονται σύμφωνα με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της WifiLink.gr.

 

 1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  • Η εγκατάσταση του απαραίτητου τερματικού εξοπλισμού γίνεται από την WifiLink.gr. Η WifiLink.gr δικαιούται να χρεώσει τον τερματικό εξοπλισμό σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο της. Για την εγκατάσταση του εξοπλισμού από την WifiLink.gr, ο Συνδρομητής επιβαρύνεται με το κόστος που αναφέρεται στον εκάστοτε τιμοκατάλογο υπηρεσιών της WifiLink.gr.
  • Ο Συνδρομητής έχει τον πλήρη δικαίωμα να επιλέξει εάν θα αποκτήσει τον απαραίτητο τερματικό εξοπλισμό από την WifiLink.gr ή από τρίτους. Η WifiLink.gr εξασφαλίζει εγγύηση διάρκειας δύο (2) ετών για τον παρεχόμενο εξοπλισμό, η οποία παρέχεται από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή τον μεταπωλητή. Ωστόσο, η WifiLink.gr δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε παρέχει εγγύηση ως προς την κατασκευαστική ποιότητα, τη λειτουργικότητα, την καταλληλότητα ή τυχόν ελλείψεις ιδιοτήτων που μπορεί να υποσχεθούν οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς του εξοπλισμού.
  • Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της πρόσβασης του εξουσιοδοτημένου τεχνικού προσωπικού της WifiLink.gr για τη συντήρηση, έλεγχο και αποκατάσταση της σύνδεσης και/ή του εξοπλισμού που έχει προμηθευτεί από τη

WifiLink.gr.

 • Η WifiLink.gr δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας σε περίπτωση που ο Συνδρομητής παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στον εξοπλισμό που παρέχεται από την WifiLink.gr.
 • Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής αποφασίσει να προμηθευτεί τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό από τρίτο πάροχο, είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμβατότητα του εξοπλισμού με το δίκτυο της WifiLink.gr, την εγκατάσταση και συντήρησή του, καθώς και για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος που προκύπτει από τον εν λόγω εξοπλισμό και την ενεργοποίησή του.
 • Η WifiLink.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες στην πρόσβαση και/ή λειτουργία της υπηρεσίας του Συνδρομητή που οφείλονται σε επεμβάσεις ή ρυθμίσεις του εξοπλισμού από τον Συνδρομητή ή τρίτους, ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη ή παράλειψη από τον Συνδρομητή ή τρίτους. Επιπλέον, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες που προκαλούνται στην περιοχή ευθύνης του Παρόχου που λαμβάνει την υπηρεσία.
 • Ο Συνδρομητής είναι υπεύθυνος να χρησιμοποιεί τον Τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό με σωστό τρόπο σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες. Η WifiLink.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την κακή ή ακατάλληλη χρήση του εξοπλισμού από τον Συνδρομητή.
 • Η WifiLink.gr διατηρεί το δικαίωμα να έχει απομακρυσμένη πρόσβαση και διαχείριση δεδομένων στον Τηλεπικοινωνιακό Εξοπλισμό που χρησιμοποιεί ο Συνδρομητής για την παροχή της Υπηρεσίας, ανεξάρτητα εάν ο εξοπλισμός παρέχεται από τη WifiLink.gr ή από τρίτο, για την αποκατάσταση βλαβών ή δυσλειτουργιών στον εξοπλισμό και την παροχή της Υπηρεσίας.

 

 1. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • Η WifiLink.gr λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει το απόρρητο των επικοινωνιών του Συνδρομητή και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που έχουν δηλωθεί στην αίτησή του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, περιλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 (ΓΚΠΔ), των κανονισμών της Αρχής Διασφάλισης της Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) και της Πολιτικής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Ασφαλείας) που τηρείται. Ωστόσο, η WifiLink.gr δεν εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, εφόσον η προστασία αυτών εξαρτάται από την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
  • Η WifiLink.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τα ακόλουθα: (α) τη γνησιότητα, ακρίβεια, εμπιστευτικότητα και νομιμότητα των δεδομένων (data) που λαμβάνει ή αποστέλλει ο Συνδρομητής σε τρίτους ή αποθηκεύει μέσω της πρόσβασής του στο δίκτυό της, (β) οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική, υλική ή άυλη ζημία που μπορεί να υποστεί ο Συνδρομητής από τη χρήση του διαδικτύου, και (γ) διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα στους Συνδρομητές και τρίτους λόγω μηνυμάτων, δεδομένων, πληροφοριών ή πληροφοριακών στοιχείων (data) που διακινούνται μέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της

WifiLink.gr.

 • Η WifiLink.gr ανακοινώνει και ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τη WifiLink.gr και αφορούν τον Συνδρομητή θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης, την παροχή, υποστήριξη και εξυπηρέτηση των τηλεπικοινωνιακών και συνδρομητικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και για την παρακολούθηση και προστασία των συναλλαγών της WifiLink.gr κατά την παροχή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, η WifiLink.gr συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Συνδρομητή στον απαιτούμενο βαθμό προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών, προστασίας των καταναλωτών, προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ. Σε αυτό το πλαίσιο, η WifiLink.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Συνδρομητή με σκοπό την προστασία της ομαλής λειτουργίας της, την εξασφάλιση του απορρήτου και της ιδιωτικότητας των επικοινωνιών, την ασφάλεια της επεξεργασίας και τη διασφάλιση των γενικών νόμιμων συμφερόντων.
 • Η WifiLink.gr συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του Συνδρομητή με σκοπό την αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της WifiLink.gr, μέσω οποιουδήποτε μέσου επικοινωνίας, είτε αυτό είναι έντυπο είτε ηλεκτρονικό, εκτός αν ο Συνδρομητής έχει δηλώσει ρητά στην WifiLink.gr, είτε μέσω της υπογραφής της παρούσας είτε με οποιαδήποτε γραπτή δήλωση προς την WifiLink.gr, την αντίθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του για αυτόν τον σκοπό. Τα προσωπικά αυτά στοιχεία δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός αν ο Συνδρομητής δηλώσει ρητά τη συγκατάθεσή του. Ο Συνδρομητής αποδέχεται ή απορρίπτει, ανάλογα με την προσωπική του επιλογή, να λαμβάνει ενημερώσεις από τη WifiLink.gr μέσω τηλεφωνικών κλήσεων ή/και μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο που έχει καταχωρηθεί στη WifiLink.gr, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή έντυπων, καθώς και μέσω άλλων κατάλληλων μέσων, για προσφορές, πληροφορίες ή δώρα σε υπάρχουσες ή νέες υπηρεσίες, προϊόντα ή προσφορές της WifiLink.gr.
 • Οι παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων του Συνδρομητή περιλαμβάνουν την WifiLink.gr και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της, το οποίο είναι υποχρεωμένο να διατηρεί εχεμύθεια. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται οι συνδεδεμένες εταιρείες στον απαιτούμενο βαθμό για την παροχή συνδυασμένων υπηρεσιών και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Επιπλέον, συγκαταλέγονται οι αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι της WifiLink.gr και οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος υπηρεσιών, ο οποίος εκτελεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της WifiLink.gr με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τον Συνδρομητή. Επιπλέον, η WifiLink.gr μπορεί να ανακοινώσει/διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του Συνδρομητή σε αρμόδιες Εποπτικές και Διοικητικές Ανεξάρτητες Αρχές, καθώς και Διωκτικές και Δικαστικές Αρχές, όπως η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
 • Ο Συνδρομητής λαμβάνει ατομικές ειδοποιήσεις στον λογαριασμό του καθώς και μέσω άλλων επικοινωνιακών μέσων που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, η WifiLink.gr διαβιβάζει τα σχετικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες συνεργαζόμενες Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών (Ε.Ε.Ο) και Δικηγορικά Γραφεία ή/και Δικηγορικές Εταιρείες με τις οποίες έχει συμβατική σχέση. Οι εν λόγω εταιρείες ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της WifiLink.gr, με σκοπό τη διαχείριση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της εταιρείας και ειδικότερα την εξώδικη ή/και δικαστική ενημέρωση του Συνδρομητή και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της WifiLink.gr. Η επεξεργασία (διαβίβαση) των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, όπως αυτές προκύπτουν από τις σχετικές έγγραφες ή ηλεκτρονικές συμφωνίες μεταξύ τους.
 • Τα δεδομένα κίνησης που υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται από την WifiLink.gr καταστρέφονται ή καθίστανται ανώνυμα μετά τη λήξη της επικοινωνίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το ν. 3917/2011 για τη διατήρηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις διατάξεις του άρθρου 6 παραγράφου 2 έως 6 του ν. 3471/2006, σύμφωνα με τροποποιήσεις και ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα, η WifiLink.gr ενημερώνει τον Συνδρομητή και ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα κίνησης και θέσης που αφορούν τις επικοινωνίες του Συνδρομητή για τους σκοπούς της τιμολόγησης και της πληρωμής των χρεώσεων για τις συνδέσεις με άλλα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών τρίτων παρόχων ή/και τους λογαριασμούς για ένα χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία της επικοινωνίας, εκτός αν υπάρχει αμφισβήτηση του λογαριασμού ή αν δεν έχει εξοφληθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τα σχετικά δεδομένα διατηρούνται μέχρι την αμετάκλητη επίλυση της εκκρεμούσης διαφοράς μεταξύ της WifiLink.gr και του Συνδρομητή.
 • Ο Συνδρομητής διαθέτει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή, μέσω μιας ειδικής γραπτής δήλωσης προς την WifiLink.gr. Ωστόσο, αυτή η ανάκληση δεν ισχύει εάν η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση του Συνδρομητή, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές διατάξεις.
 • Η WifiLink.gr συμμορφώνεται πλήρως με τις οριζόμενες από τον νόμο διατάξεις της σχετικής Εισαγγελικής Παραγγελίας, Δικαστικής Απόφασης, Απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ή άλλης αρμόδιας Ανεξάρτητης Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του Συνδρομητή, εκτός αν ο νόμος ή μια Δικαστική Απόφαση ορίζει διαφορετικά. Επιπλέον, η WifiLink.gr τηρεί τις νομικές διαδικασίες που ορίζονται από τον νόμο για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και συνεργάζεται άμεσα με τις αρμόδιες διωκτικές, Δικαστικές ή Διοικητικές αρχές, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο.
 • Ο Συνδρομητής έχει ενημερωθεί για τα δικαιώματά του σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τα δεδομένα που τον αφορούν και που η WifiLink.gr επεξεργάζεται. Συγκεκριμένα, ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα του, το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακρίβειών, το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων προς άλλη εταιρεία, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του. Όλα αυτά τα δικαιώματα ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για οποιαδήποτε αίτηση ή άσκηση δικαιώματος σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
 • Ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. +30 210 6475600, contact@dpa.gr) εάν πιστεύει ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή εάν δεν λάβει έγκαιρη ή ικανοποιητική απάντηση σε σχετικό αίτημα που αφορά την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός του.
 • Η WifiLink.gr έχει καθιερώσει και εφαρμόζει μια Πολιτική Προστασίας Δεδομένων η οποία δημοσιεύεται στον ιστότοπό της και αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με τους συνδρομητές και άλλα άτομα που συναλλάσσονται με την εταιρεία. Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική ανακοινώνονται εγκαίρως στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ισχύ τους.

 

 1. ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
  • Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη τήρηση ή την αδυναμία τήρησης των όρων της παρούσας σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή άλλων απρόβλεπτων λόγων, οι οποίοι είναι εκτός του ελέγχου της εταιρείας. Αυτοί οι λόγοι μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, πολέμους (κηρυγμένους ή μη), απεργίες, ατυχήματα, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμούς ή άλλα φυσικά φαινόμενα, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κυβερνητικές απαγορεύσεις, δράσεις ελληνικών ή κοινοτικών ή άλλων αρχών, εμπορικό αποκλεισμό, διακοπή ή βλάβη στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές παραγγελίες, αύξηση της απόστασης του πελάτη από την αστική περιοχή κάλυψης της εταιρείας, αντικατάσταση του δικτύου χαλκού κ.λπ.

 

 1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  • Η παρούσα σύμβαση αποτελείται από την αίτηση του συνδρομητή που έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί αρμοδίως, τους γενικούς όρους παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται εδώ, καθώς και το σχετικό παράρτημα τιμών και υπηρεσιών που συνοδεύει την παρούσα.
  • Η WifiLink.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο συνδρομητής θα ενημερώνεται για τις τροποποιήσεις αυτές μέσω κατάλληλων μέσων επικοινωνίας, όπως η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της WifiLink.gr και η αναφορά σε εμφανές σημείο του λογαριασμού του συνδρομητή. Σε περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικού λογαριασμού, η ενημέρωση γίνεται επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο συνδρομητής έχει το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση χωρίς αζημίωτη καταγγελία εντός ενός μήνα από την ενημέρωση της τροποποίησης από την WifiLink.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο “Διάρκεια Σύμβασης – Καταγγελία”.
  • Εκτός εάν αναφέρεται ρητώς διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση ή στον ισχύον νόμο, οι ειδοποιήσεις από την WifiLink.gr προς τον συνδρομητή σχετικά με τη σύμβαση μπορούν να γίνονται μέσω των λογαριασμών που αποστέλλονται στον συνδρομητή, είτε ηλεκτρονικά είτε με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο, όπως ανακοινώσεις μέσω του Τύπου ή διαφημιστικά μηνύματα. Κατά την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή επικοινωνίας με τον συνδρομητή, η WifiLink.gr χρησιμοποιεί αποκλειστικά την ελληνική γλώσσα.
  • Για να θεωρείται έγκυρη, κάθε ειδοποίηση του συνδρομητή προς την WifiLink.gr πρέπει να είναι γραπτή, υπογεγραμμένη και να αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου νόμιμου μέσου, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί η δήλωση βούλησης και η ημερομηνία της με νόμιμα μέσα.
  • Ο συνδρομητής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους όρους αποδεκτής χρήσης που καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση, καθώς και με τους όρους που η εταιρεία ανακοινώνει με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως είναι η ανάρτηση του περιεχομένου της σύμβασης στην ιστοσελίδα της. Η WifiLink.gr παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο στην αντίστοιχη ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.
  • Η WifiLink.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει την πολιτική ορθής χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με την ενημέρωση του Συνδρομητή μέσω οποιουδήποτε πρόσφορου μέσου, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης του περιεχομένου στην αντίστοιχη ιστοσελίδα.
  • Εάν ένας όρος της παρούσας σύμβασης αποδειχθεί άκυρος ή ακυρωθεί, η ισχύς των υπόλοιπων όρων της σύμβασης δεν επηρεάζεται και παραμένει ισχύουσα.
  • Ο Συνδρομητής δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει σε τρίτο πρόσωπο οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που προκύπτει από τους παρόντες όρους και την αίτηση.
  • Η WifiLink.gr διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει με κάθε νόμιμο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των εξωδίκων ή δικαστικών μέσων, την είσπραξη οφειλομένων που προέρχονται από την παρούσα Σύμβαση.
  • Η παρούσα σύμβαση υπόκειται στο Ελληνικό Δίκαιο. Ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα να απευθύνει αίτημα στην Εταιρεία για την επίλυση τυχόν διαφορών. Σε περίπτωση που η διαφορά δεν επιλυθεί με αυτόν τον τρόπο, ο Συνδρομητής μπορεί να ζητήσει τη διαμεσολάβηση από τον Συνήγορο του Καταναλωτή (https://www.synigoroskatanaloti.gr) ή/και από άλλον αρμόδιο φορέα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να απευθύνουν τυχόν διαφορές στα αρμόδια Δικαστήρια της Ξάνθης ή της κατοικίας του Συνδρομητή. Εάν η σύμβαση έχει συναφθεί μέσω διαδικτύου, ο Συνδρομητής μπορεί να υποβάλει τυχόν διαφορές του για επίλυση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ), η οποία εξυπηρετεί όλες τις χώρες της ΕΕ

(https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL).